LOGO navnavnavnavnav homesitemap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 천문대장   김관혁 교수
- 연구분야   우주공간물리학, 지구자기권전리층/고층대기관계 물리학, 우주기상
- 최근경력   한국천문연구원 책임연구원
- E-Mail   khan@khu.ac.kr
     
- 운영, 연구 지원실장   최지원
- E-Mail   khao@khu.ac.kr